Download Terms and Conditions in PDF format.

Regulamin

Przed przystąpieniem do Programu Partnerskiego (zwanego dalej „Programem”) niniejsza umowa afiliacyjna („Umowa”) powinna zostać uważnie przeczytana przez osobę lub inny podmiot prawny, do którego się ona odnosi („Partner”). Określa ona zasady i warunki, które regulują stosunki między Rational Group Limited („Rational”, „Firma”) a Partnerem, czyniąc go Partnerem Firmy i pozwala mu na rozpowszechnianie i promowanie Serwisu(-ów).

Wciśnięcie przycisku akceptacji regulaminu jest równoznaczne z przyjęciem warunków określonych w niniejszej Umowie, które od czasu do czasu mogą być aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z poniższymi przepisami. Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążący kontrakt pomiędzy Partnerem a Firmą Rational, należącą do korporacji, która jest posiadaczem i operatorem Serwisów („Operator”).

 1. Preambuła i definicje
  • W ramach niniejszej Umowy każdy z następujących terminów będzie mieć znaczenie przypisane mu poniżej
     1. Zakłady oznaczają łączną kwotę postawioną we wszystkich grach kasynowych w serwisach FTP przez Gracza FTP Spełniającego Warunki.
     2. Koszty Kasyna w nawiązaniu do gier kasynowych dostępnych tylko w serwisie FTP będą rozumiane jako: (I) Korekty Wartości Godziwej, (II) kwoty bonusowe lub promocyjne przyznane graczowi, (III) nieściągalne należności (w tym transakcje wsteczne, zwroty płatności itp.), (IV) koszty stałe (w postaci średniej wartości wykupu każdego FTP) określone przez Rational dla każdego FTP zdobytego przez gracza w Serwisie, (V) stała kwota przeznaczana na koszty prawne, kreaowania marki i operacyjne oraz (VI) uzasadnione koszty obsługi płatności, które są wypłacane przez Rational stronom trzecim w związku z wpłatami i wypłatami gracza.
     3. Klub oznacza klub pokerowy założony w ramach Home Games.
     4. Menedżer Klubu oznacza użytkownika Internetu, który założył Klub.
     5. Członek oznacza użytkownika Internetu, który należy do Klubu, ale nie jest jego Menedżerem.
     6. Prowizja ma znaczenie nadane w punkcie 4.1.
     7. Prowizja CPA oznacza prowizję wyliczaną na podstawie liczby Graczy Spełniających Warunki w rozliczeniu miesięcznym.
     8. Data Wejścia w Życie oznacza datę przyjęcia przez Partnera niniejszej Umowy.
     9. Koszty będą rozumiane jako wszelkie Koszty gier pokerowych, a także, w stosownych przypadkach, Koszty kasyna.
     10. Korekta Wartości Godziwej oznacza korektę związaną z grami kasynowymi dostępnymi w Serwisie FTP, włączając w to wyrównania wynikłe z (a) wszelkiego rodzaju podatków, opłat lub podobnych obowiązkowych płatności nałożonych lub pobieranych od obrotu, wpłaty lub podobnej aktywności gracza lub pewnego zakresu działań oraz (b) ubezpieczenia w grach oferujących jackpot (w stosownych przypadkach) albo podobne koniecznie korekty; tak że każde wynikające z niniejszej Umowy prawo do Udziału w Przychodach odnosi się do wolnej kwoty, ktora zostaje do podziału po dokonaniu takiej korekty.
     11. FPP oznacza nagrody w formie punktów nazywanych „Frequent Player Points”, które mogą być przyznawane przez Operatora Graczom PS Spełniającym Warunki wyłącznie za grę stolikową i turniejową na pieniądze (wykluczając tym samym, bez ograniczeń, FPP zdobyte jako wygrane w turniejach, za ankiety, otrzymane od Przedstawicieli Obsługi Klienta (CSR)) na warunkach publikowanych na stronach Serwisu(-ów) PS.
     12. Dochód Brutto z Gier Kasynowych FTP oznacza Zakłady Gracza FTP Spełniającego Warunki minus jego Wygrane.
     13. Dochód Brutto z Gier Pokerowych FTP oznacza Dochód Brutto z Gier Stolikowych Gracza FTP Spełniającego Warunki oraz jego Dochód Brutto z Gier Turniejowych wygenerowane w Serwisie(-ach) FTP.
     14. Dochód Brutto z FTP oznacza sumę Dochodu Brutto z Gier Pokerowych FTP i Dochodu Brutto z Gier Kasynowych FTP.
     15. Serwis(-y) FTP oznacza te Serwisy, które zostały określone, jak działające pod marką Full Tilt Poker w Sekcji 2 Aneksu A.
     16. FTP oznacza nagrody w formie punktów nazywanych „Full Tilt Points”, które mogą być przyznawane przez Operatora Graczom FTP Spełniającym Warunki na podstawie kwoty Prowizji pobranej od każdego rozdania i proporcjonalnego udziału każdego Gracza FTP Spełniającego Warunki w Prowizji.
     17. Dochód brutto oznacza sumę Dochodu Brutto z Gier Stolikowych oraz Dochodu Brutto z Gier Turniejowych.
     18. Grupa oznacza Rational wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Rational oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z Rational, w tym m.in. spółkami powiązanymi, świadczącymi usługi w ramach marek „PokerStars” „Full Tilt Poker”.
     19. Home Games oznacza internetową usługę pokerową obsługiwaną przez Operatora i zwaną Home Games, która jest dostępna w Serwisie(-ach) PS.
     20. Odnośnik(i) oznaczają bannery, odnośniki tekstowe i inne linki prowadzące do Serwisu(-ów) publikowane na Stronie(-ach).
     21. Kod Marketingowy oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostarczany przez Operatora w celu śledzenia liczby Graczy PS Spełniających Warunki oraz obliczania kwoty Prowizji dla Partnera.
     22. Koszty Gier Pokerowych oznaczają w odniesieniu do gier pokerowych (zarówno stolikowych, jak i turniejowych) wyłącznie w Serwisie(-ach) PS i FTP sumę: (I) freerolli, (II) kwot bonusowych lub promocyjnych przyznawanych graczowi, (III) nieściągalnych należności (w tym transakcje wsteczne, zwroty płatności itp.), (IV) kosztów stałych (w postaci średniej wartości wykupu każdego FTP lub FPP w zależności od sytuacji) określone przez Rational dla każdego FTP zdobytego w Serwisie, (V) stałej kwoty przeznaczanej na koszty prawne, kreowania marki i operacyjne oraz (VI) obowiązujących lokalnych podatków od gier płaconych przez Operatora (według stawki obowiązującej w dniu wymaganej zapłaty) i/lub (VII) uzasadnionych opłat za przetwarzanie płatności uiszczanych przez Rational na rzecz firm trzecich z tytułu wpłat i wypłat gracza.
     23. Pula oznacza centralny fundusz/pulę zakładów wszystkich graczy dokonywanych podczas każdej gry na „prawdziwe pieniądze” w Serwisie(-ach).
     24. Strona Programu oznacza stronę mieszczącą się pod adresem http://www.pokerstarspartners.pl lub inne strony od czasu do czasu wyznaczane przez Rational.
     25. Gracz FTP Spełniający Warunki oznacza użytkownika Internetu, który nie posiadał wcześniej konta w żadnym serwisie posiadanym lub prowadzonym przez Operatora, wliczając w to Konto Użytkownika (oprócz Konta Użytkownika w Serwisie PS), i który (I) wejdzie do Serwisu(-ów) FTP bezpośrednio przez Odnośnik, pobierze i zainstaluje oprogramowanie; (II) otworzy nowe Konto Użytkownika; a także (tylko w odniesieniu do Prowizji CPA) (III) zbierze, wpłaciwszy pieniądze na swoje Konto Użytkownika, minimalną wymaganą ilość punktów FTP, o której Rational poinformuje Partnera.
     26. Gracz Spełniający Warunki oznacza albo Gracza PS Spełniającego Warunki, albo Gracza FTP Spełniającego Warunki.
     27. Gracz PS Spełniający Warunki oznacza użytkownika Internetu, który nie posiadał wcześniej konta w żadnym serwisie posiadanym lub prowadzonym przez Operatora, wliczając w to Konto Użytkownika (oprócz Konta Użytkownika w Serwisie FTP), i który (I) wejdzie do Serwisu(-ów) PS bezpośrednio przez Odnośnik lub wpisze Kod Marketingowy, pobierze i zainstaluje oprogramowanie; (II) otworzy nowe Konto Użytkownika; a także (tylko w odniesieniu do Prowizji CPA) (III) zbierze, wpłaciwszy pieniądze na swoje Konto Użytkownika, minimalną wymaganą ilość punktów FPP, o której Rational poinformuje Partnera.
     28. Prowizja z Gry oznacza część kwoty pobieraną z Puli przez lub na rzecz Operatora lub któregoś z partnerów firmy.
     29. Udział w Przychodach oznacza prowizję obliczaną na podstawie miesięcznych Dochodów Brutto pomniejszonych o miesięczne Koszty.
     30. Dochód Brutto z Gier Stolikowych oznacza sumę udziału Gracza Spełniającego Warunki w Prowizjach z Rozdań w Grach Stolikowych ściąganych podczas gry za pośrednictwem oprogramowania, które pobrać można ze stron Serwisu(-ów). Udział Gracza Spełniającego Warunki w Prowizji z Gry ustalany jest poprzez podzielenie całkowitej Prowizji, którą włożył do Puli w dowolnym Rozdaniu w Grze Stolikowej, przez wysokość Puli (pod warunkiem, że – w sytuacji gdy Prowizja z Gry zostaje ograniczona, kiedy wysokość Puli osiąga wyznaczony próg – wielkości Puli wykorzystywana w celu obliczania wkładu w Prowizję z Gry oznaczać będzie wielkość Puli z chwili, gdy został osiągnięty wyznaczony próg, niezależnie od rzeczywistej wysokości Puli) w tym Rozdaniu i pomnożenie go przez całą Prowizję z Gry pobraną z tej Puli w tym Rozdaniu, bez względu na liczbę graczy, którzy otrzymali karty w danym Rozdaniu w Grze Stolikowej.
     31. Rozdanie w Grze Stolikowej oznacza te rozdania rozegrane przy stołach, w których stawiane żetony odpowiadają określonym kwotom ze środków wpłaconych przez gracza i wniesionych do gry w chwili jej rozpoczęcia i wypłacanych z takim samym przelicznikiem po zakończeniu gry.
     32. Serwis(-y) PS oznacza te Serwisy, które zostały określone, jak działające pod marką PokerStars w Sekcji 1 Aneksu A.
     33. Serwis(-y) oznacza(ją) stronę(-y) internetowego(-ych) serwisów, które Partnerowi wolno rozpowszechniać i reklamować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak określono w Aneksie A. Mogą one być od czasu do czasu aktualizowane.
     34. Próg prowizji oznacza:
     35. 75 USD (siedemdziesiąt pięć dolarów amerykańskich) lub
     36. 150 USD (sto pięćdziesiąt dolarów amerykańskich) w przypadku, gdy Partner otrzymuje Prowizję za pomocą przelewu na mocy klauzuli 4.4 lub
     37. równowartość kwot z punktów (I) lub (II) w walucie euro (EUR) z dnia wypłaty Prowizji.
     38. Turniej oznacza grę turniejową rozgrywaną za pieniądze w Serwisie(-ach) składającą się z rozdań odbywających się przy stołach, gdzie stawiane żetony nie mają określonej wartości, ale kwoty nagród wypłacane po zakończeniu turnieju wyznaczone są na podstawie z góry określonych kryteriów.
     39. Opłaty Turniejowe oznaczają opłaty pobierane przez lub na rzecz Operatora lub jedną z zależnych firm z „wpisowego” płaconego przy rejestracji do Turnieju przez Graczy Spełniających Warunki.
     40. Dochód Brutto z Gier Turniejowych oznacza sumę Opłat Turniejowych uiszczonych przez Gracza Spełniającego Warunki na grę w Turniejach w oprogramowaniu pobieranym ze stron Serwisu(-ów).
     41. Tracker oznacza unikalne śledzące hiperłącze (URL) prowadzące do stron Serwisu(-ów) dostarczane Partnerowi przez Rational dla celów śledzenia liczby Graczy Spełniających Warunki oraz obliczania kwoty Prowizji dla Partnera.
     42. Znaki Towarowe oznaczają wszelkie znaki towarowe używane, zarejestrowane lub stosowane przez Rational lub inny podmiot w ramach tej samej Grupy, w tym m.in. znaki wymienione w Aneksie B do niniejszej Umowy, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, w tym „POKERSTARS”, „POKERSTARS.COM”, „FULL TILT POKER”, „FULLTILTPOKER.COM”, „EPT”, „LAPT” oraz „APPT”.
     43. Tajemnice Handlowe oznaczają dowolną wiedzę know-how, tajemnice handlowe, informacje marketingowe, biznesplan, informacje na temat rynku, listy klientów, listę klientów sieci, informacje na temat dostawców, dane poufne lub inne powiązane poufne informacje dotyczące lub powiązane z działalnością Rational lub dowolnej innej jednostki funkcjonującej w obrębie Grupy.
     44. Konto Użytkownika oznacza osobiste konto gracza w Serwisie, założone w zgodzie z obowiązującym regulaminem określającym warunki dostępu do Serwisu i korzystania z niego.
     45. Strona(-y) oznacza(-ją) stronę(-y) internetową(-e), które są w posiadaniu Partnera i/lub są przez niego kontrolowane, i które Partner określił jako strony, które mają być uwzględnione w Programie.
     46. Wygrane oznaczają sumę wygranych wypłaconą Graczowi FTP Spełniającemu Warunki w ramach gier kasynowych w Serwisie FTP.
  • 1.2 Tytuły poszczególnych Punktów niniejszej Umowy zostały dodane jedynie w trosce o wygodę użytkownika i nie mają znaczenia dla interpretacji postanowień Umowy. Preambuła do niniejszej Umowy stanowi jej integralną część.
  • 1.3 Gdy wymaga tego kontekst, słowa w liczbie pojedynczej mogą oznaczać liczbę mnogą i na odwrót.
 2. Wniosek o przystąpienie do Programu
  • 2.1 Aby zostać partnerem Rational, należy wypełnić i złożyć Formularz Zgłoszeniowy do Programu Partnerskiego.
  • 2.2 Następnie Firma rozpatrzy wniosek i, według własnego uznania, poinformuje użytkownika o akceptacji lub odrzuceniu jego zgłoszenia do Programu lub poprosi o dostarczenie dodatkowych informacji.
  • 2.3 W przypadku, gdy Firma poprosi o dostarczenie dodatkowych informacji, o których mowa w punkcie 2.2, zgłoszenie będzie traktowane jako ponownie przedstawione Rational, a Firma rozpatrzy je całościowo i poinformuje aplikanta o akceptacji lub odrzuceniu jego zgłoszenia do Programu według własnego uznania.
  • 2.4   W procesie kontroli, czy Strona nadaje się do celów Programu, Firma  może – bez żadnych ograniczeń –  według własnego uznania odrzucić zgłoszenie, jeśli stwierdzi, że na Stronie znajdują się jakiekolwiek treści niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające pogróżki lub oszczerstwa, obsceniczne, napastliwe lub rasistowskie, dyskryminujące etnicznie czy niepożądane w inny sposób, na przykład pod względem treści kierowanych do osób małoletnich; obrazy o treściach seksualnych, pornograficznych lub ukazujących czyny obsceniczne; odniesienia do przemocy, dyskryminacji (bez względu na to, czy chodzi o rasę, płeć, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, czy inne czynniki) lub jeśli strona narusza prawa własności intelektualnej Operatora lub jakichkolwiek stron trzecich.
 3. Mianowanie
  • 3.1 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Rational gwarantuje Partnerowi, na czas określony w punkcie 8.1, niewyłączne i niezbywalne prawo do rozpowszechniania i promowania Serwisu(-ów) wyłącznie poprzez umieszczanie na swojej(-ich) Stronie(-ach) Internetowej(-ych) Odnośnika(-ów) lub Kodów Marketingowych.
  • 3.2 Partner dostosuje się do aktualnych wytycznych Rational w zakresie korzystania z Odnośnika (-ów) lub Kodów Marketingowych, a wytyczne te są włączone i stanowią integralną część niniejszej Umowy i są publikowane na Stronie Programu. Wytyczne dla Partnerów mogą być od czasu do czasu modyfikowane według uznania Rational, a regularne zapoznawanie się z nimi należy do obowiązków Partnera. 
  • 3.3 Partner nie może przekazać swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części żadnym stronom trzecim.
  • 3.4 Niniejszym Partner przyjmuje do wiadomości, że dokument ten nie daje mu prawa do wyłączności w odniesieniu do wykonywania usług na rzecz Rational ani twierdzenia wobec osób trzecich, że taką wyłączność posiada, w jakiejkolwiek formie czy w dowolnym czasie w ramach rozpowszechniania i promowania Serwisu(-ów) przez Partnera (obejmuje to również oferty bonusowe oraz inne promocje dla graczy).
  • 3.5 Partner uznaje i oświadcza, że:
   1. następujące osoby nie mogą być i nie będą uznawane za Graczy Spełniających Warunki:
    1. członkowie bliskiej rodziny Partnera i inne osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego i/lub
    2. pracownicy i konsultanci zatrudniani na stałe przez Partnera;
   2. nie wolno mu i nie będzie zakładać Konta Użytkownika z wykorzystaniem Odnośników lub Kodów Marketingowym i nie może osobiście zostać Graczem Spełniającym Warunki.
  • 3.6 Odnośnik i Kod Marketingowy są dostarczane Partnerowi dla jego wyłącznego użytku na mocy niniejszej Umowy, a Partnerowi nie wolno udostępniać swojego Odnośnika i/lub Kodu Marketingowego żadnym stronom trzecim w celu wykorzystywania ich przez te strony.
  • 3.7 Partner przyjmuje do wiadomości, że żadne stwierdzenie (czy to w niniejszej Umowie, czy gdziekolwiek indziej) nie może być interpretowane jako nakładające na Rational czy Operatora obowiązek prowadzenia jakiegokolwiek Serwisu, a prowadzenie przez Operatora dowolnego Serwisu na danym rynku zależeć będzie zawsze wyłącznie od uznania Operatora.
 4. Płatności
  • 4.1 Z zastrzeżeniem zachowywania przez Partnera warunków niniejszej Umowy, Rational zobowiązuje się wypłacać Partnerowi prowizję w formie Prowizji CPA lub Udziału w Przychodach zgodnie z warunkami wyszczególnionymi przez Rational w powiadomieniu o zatwierdzeniu zgłoszenia Partnera do uczestnictwa w Programie („Prowizja”). Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że w celu wyliczenia wszelkich Prowizji w ramach Udziału w Przychodach, Dochód Brutto z FTP obejmuje tylko Dochód Brutto z Gier Kasynowych FTP graczy, którzy zostali Graczami FTP Spełniającymi Warunki nie wcześniej niż w terminie, w którym gry kasynowe zostały udostępnione w Serwisie FTP w obszarze prawnym, w którym gracz mieszka lub przebywa, stając się Graczem FTP Spełniającym Warunki.
  • 4.2 W celu wyliczenia Prowizji Rational będzie korzystać z Trackerów i/lub Kodów Marketingowych używanych przez Partnera, a Rational nie ma obowiązku wypłacania Partnerowi żadnej Prowizji, jeśli Partner nie korzysta z Trackerów i/lub Kodów Marketingowych lub korzysta z nich niepoprawnie.
  • 4.3 Niniejszym Partner zgadza się, że pomiary i wyliczenia Rational dokonywane w odniesieniu do Prowizji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani odwołaniu - z wyjątkiem wystąpienia oczywistego błędu.
  • 4.4 Na mocy niniejszej klauzuli (4) wypłaty Prowizji będą realizowane przez Rational na rzecz Partnera w ciągu 31 dni od zakończenia poprzedniego miesiąca kalendarzowego, którego dana Prowizja dotyczy, na Konto Użytkownika należące do Partnera, z wyjątkiem Partnerów rezydujących we Włoszech, Francji czy USA, w którym to przypadku wypłaty będą realizowane przelewem.
  • 4.5 Partnerowi przysługuje posiadanie wyłącznie jednego Konta Użytkownika w Serwisie PS dla celów otrzymywania Prowizji na mocy niniejszej Umowy, chyba że Firma wyraziła zgodę na inne rozwiązanie.
  • 4.6 Firma Rational nie będzie zobowiązana do zrealizowania jakiejkolwiek wypłaty Prowizji, dopóki nie osiągnie ona lub nie przekroczy Progu Prowizji.
  • 4.7 Rational zachowuje prawo do weryfikacji wszystkich Prowizji pod kątem potencjalnych nadużyć ze strony Partnera lub Graczy Spełniających Warunki. W uzasadnionych przypadkach, gdy Rational uzna, że miało miejsce nadużycie w zakresie generowania Prowizji, Firma będzie mieć prawo do wstrzymania wypłaty takiej Prowizji lub potrącenia odpowiedniej kwoty z przyszłych wypłat Prowizji. Na potrzeby niniejszej Umowy i wyłącznie dla zobrazowania tego pojęcia, określenie „nadużycie” może oznaczać m.in. usiłowanie lub rzeczywiste dokonanie (I) wycofania przez Gracza Spełniającego Warunki jego pierwszej wpłaty; (II) zmowę ze strony Gracza Spełniającego Warunki z dowolnym innym użytkownikiem Serwisu(-ów); (III) oferowanie lub dostarczanie przez Partnera lub dowolną stronę trzecią jakiejkolwiek nieautoryzowanej zachęty (finansowej lub innej) potencjalnym Graczom Spełniającym Warunki (w tym m.in. dzielenia się przez Partnera jakąkolwiek zarobioną przez niego Prowizją w ramach promocji Home Games); lub (IV) zakładanie przez Graczy Spełniających Warunki więcej niż jednego konta w celu nadużycia ofert promocyjnych lub bonusów dla graczy.
  • 4.8 Partner nie jest uprawniony do otrzymywania jakiejkolwiek Prowizji od Rational dla nowego Konta Użytkownika założonego poprzez komputer lub urządzenie mobilne (w tym m.in. komputer stacjonarny, komputer przenośmy, telefon komórkowy, palmtop, tablet czy dowolne inne urządzenie komórkowe już istniejące lub mogące się pojawić w przyszłości) („Urządzenie”), jeśli już wcześniej założył Konto Użytkownika przez jakiekolwiek Urządzenie (chyba że takie nowe Konto Użytkownika należy do Serwisu PS, a istniejące już konto założono w Serwisie FTP i na odwrót), bez względu na to czy Partnerowi posiadającemu takie Konto Użytkownika przysługiwała od Rational taka Prowizja, czy też nie.
  • 4.9 W przypadku gdy Rational powiadomi Partnera, że Gracz Spełniający Warunki został przez Firmę wybrany na członka „Teamu PokerStars: Pro” lub „Teamu PokerStars: Online”, lub „FullTiltPoker Proffessionals“, Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, żeby od miesiąca kalendarzowego przypadającego bezpośrednio po dacie otrzymania takiego powiadomienia Gracz Spełniający Warunki został wyłączony z grupy Graczy Spełniających Warunki przypisanych do Partnera i na to, że Partner nie będzie już uprawniony do otrzymywania żadnej Prowizji za tego Gracza Spełniającego Warunki.
 5. Oświadczenia i zobowiązania Partnera
  • 5.1
  • 5.1 Partner oświadcza Rational, że posiada umiejętności, doświadczenie, wiedzę i środki potrzebne do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
  • 5.2 Partner wyraża zgodę na umieszczanie Odnośnika(-ów) lub Kodów Marketingowych na swojej(-ich) Stronie(-ach), zapewnienie, żeby były one zawsze prawidłowo sformatowane i na nieustanawianie innych powiązań Stron(y) Partnera z Serwisem(-ami) niż przez Odnośnik(i) bez uprzedniej pisemnej zgody Rational.
  • 5.3 Partnerowi wolno umieszczać na swojej(-ich) stronie(-ach) banery stanowiące Odnośnik(i) wyłącznie poprzez podlinkowanie banerów dostarczanych w tym celu przez Rational. Bez uprzedniej zgody Firmy nie ma żadnej innej możliwości.
  • 5.4 Partner zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w rozpowszechnianiu i promowaniu Serwisu(-ów) w sposób zgodny z zasadami etyki biznesu i w dobrej wierze względem Rational.
  • 5.5 Jeśli Prowizja otrzymywana przez Partnera od Rational opiera się na Udziale w Przychodach, jak opisano w punkcie 4.1, zobowiązuje się on do generowania minimum 1 (jednego) Gracza PS Spełniającego Warunki dla każdego Serwisu PS, który oferuje na podstawie niniejszej Umowy (dla Udziału w Przychodach generowanych z Serwisów PS) i 1 (jednego) Gracza FTP Spełniającego Warunki dla każdego Serwisu FTP, który oferuje na podstawie niniejszej Umowy (dla Udziału w Przychodach generowanych z Serwisów FTP) na 90 dni.
  • 5.6 Partner gwarantuje i oświadcza, że nie istnieją prawne, handlowe, wynikające z umowy lub inne ograniczenia, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić mu pełne wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Gdyby w dowolnym momencie w czasie obowiązywania tej Umowy wystąpił czynnik, który spowoduje ograniczenie możliwości wywiązywania się Partnera w pełni ze zobowiązań z niej wynikających, zobowiązuje się on do natychmiastowego powiadomienia o tym Rational, a Firma będzie mieć prawo do rozwiązania niniejszej Umowy poprzez bezzwłoczne jej wypowiedzenie bez uprzedzenia i bez obowiązku dokonywania przez Rational dalszych płatności na rzecz Partnera po wygaśnięciu umowy.
  • 5.7 Partner oświadcza i gwarantuje, że zapoznał się z przepisami prawnymi odnoszącymi się do jego działalności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i samodzielnie stwierdził, że może związać się niniejszą Umową i wypełnić jej zobowiązania bez naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych.
  • 5.8 Bez ograniczania ogólnego charakteru treści punktu 5.5, Partner uznaje i akceptuje fakt, że w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy surowo zabronione jest rozpowszechnianie i promowanie Serwisu(-ów) wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz ich terytoriów zorganizowanych oraz że żaden taki mieszkaniec nie może zostać Graczem Spełniającym Warunki.
  • 5.9 Partner zobowiązuje się, że prowadząc działania marketingowe i promocyjne wynikające z niniejszej Umowy, pozostanie w zgodzie z ograniczeniami jurysdykcyjnymi odnoszącymi się do dowolnego Serwisu, które są nakładane przez odpowiednie licencje na grę dla danego Serwisu, takimi jak reklamowanie wyłącznie określonego Serwisu, dla którego przyznano daną licencję, mieszkańcom kraju przyznającego tę licencję, gdy jest to wymagane przez prawo i uwzględnione w zapisach licencji.
  • 5.10 Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich uzasadnionych instrukcji otrzymanych od Rational i odnoszących się do działalności Partnera w zakresie rozpowszechniania i promowania Serwisu(-ów), w tym m.in. instrukcji otrzymanych od Firmy w zakresie wymogu publikowania przez Partnera na jego Stronie(-ach) informacji o nowych funkcjach i promocjach Serwisu.
  • 5.11 Partner przyjmuje do wiadomości, że umieszczenie Odnośnika(-ów) na Stronie(-ach) oraz jego postępowanie jako partnera Firmy może potencjalnie narazić na znaczną szkodę Znaki Towarowe, a także reputację i wartość Rational i dowolnej innej jednostki funkcjonującej w obrębie Grupy oraz deklaruje, że będzie zawsze działać w sposób, który nie zaszkodzi wspomnianym Znakom Towarowym, wartości, dobremu imieniu i reputacji.
  • 5.12 Partner zobowiązuje się, że nie będzie modyfikować żadnego z Odnośników bez uprzedniej pisemnej zgody Rational.
  • 5.13 Partner zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Rational nie będzie oferować ani dostarczać żadnych form zachęty (finansowej, czy też innej) żadnemu z Graczy Spełniających Warunki ani potencjalnym Graczom Spełniającym Warunki.
  • 5.14 Partner przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za rozwój, funkcjonowanie i utrzymywanie Stron(-y) i za publikowane na niej/nich w dowolnym momencie materiały. Partner zobowiązuje się, że żadne publikowane na Stronie(-ach) materiały nie powodują lub nie mogą powodować mylnego utożsamiania Stron(-y) ze stronami Serwisu(-ów) lub nie stanowią intelektualnej własności innych osób, na korzystanie z których Partner nie posiada licencji; nie zawierają treści skandalicznych, fałszywych lub obraźliwych; ani też innych informacji, które mogą spowodować podjęcie działań prawnych lub skutki kapitałowe. Partner zabezpiecza i zwalnia Rational oraz urzędników, akcjonariuszy, pracowników, dyrektorów, agentów, następców i cesjonariuszy Firmy ze wszelkich roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności za działania, pozwy, żądania, szkody, straty, koszty i wydatki (w tym m.in. koszty obsługi prawnej) związane z rozwojem, eksploatacją, konserwacją i publikowaniem materiałów na Stronie(-ach).
  • 5.15 Partner powinien powstrzymać się od promowania Serwisu(-ów) w sposób, który mógłby konkurować z własnymi działaniami marketingowymi Rational i/lub Grupy, chyba że Partner otrzymał na to pisemną zgodę Rational. Zamieszczone poniżej przykłady działań Partnera, które mogą być uznane za konkurencyjne dla zabiegów promocyjnych Grupy i są zabronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Wśród zabronionych działań wymienić można: (I) umieszczanie Odnośników na jakichkolwiek stronach internetowych, na których Grupa już zamieszcza reklamy Serwisu(-ów); (II) umieszczanie Odnośników na stronach internetowych innych niż własna(-e) Strona(-y); a także (III) promowanie Serwisu(-ów) poprzez umieszczanie słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych. Naruszenie przez Partnera powyższych nakazów będzie uznane za naruszenie niniejszej Umowy, a Rational zastrzega sobie w przypadku wystąpienia takiego naruszenia pełne prawo do (I) wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz (II) wstrzymania na czas nieokreślony Prowizji naliczonej na jego rzecz w wyniku takich konkurencyjnych działań.
  • 5.16 Partnerowi nie wolno udawać ani podawać się za Rational, dowolny podmiot w ramach Grupy ani agentów, pracowników czy zawodowych pokerzystów reprezentujących Firmę na żadnym forum, włączając w to wszelkie serwisy społecznościowe.
  • 5.17 Partner winien na prośbę Rational dostarczyć Firmie kopie takich dokumentów osobowych (na przykład, paszportu Partnera lub innego dowodu tożsamości wystawionego przez organy państwowe) lub firmowych, jeśli Partnerem jest firma, jakie Rational wskaże w celu umożliwienia spełnienia wymogów należytej staranności wobec klienta i zasad handlu zgodnie z będącymi aktualnie w mocy przepisami oraz prawami odnośnie prania pieniędzy.
 6. Inne zobowiązania Partnera - Home Games
  • 6.1 Oferta Home Games daje graczom możliwość zapraszania znajomych i członków zamkniętej społeczności do prywatnych gier bez względu na to, w jakim miejscu na świecie przebywają. Podstawowym założeniem Home Games jest umożliwienie graczom rywalizacji w ramach gier stolikowych i turniejowych w różnych odmianach pokera w wygodny i zapewniający rozrywkę sposób, polegający na grze online w prywatnym gronie znajomych ludzi. Korzystanie z Home Games przez Paetnera powinno być zgodne z tym założeniem i przyczyniać się do jego realizacji. Dane graczy, rankingi, statystyki klubowe i inne wyniki rozgrywek („Narzędzia Gromadzenia Danych”) są dostarczane poprzez Home Games wyłącznie w celu wspierania socjalnych doświadczeń Użytkowników i rywalizacji pomiędzy nimi w ramach zamkniętej społeczności lub grona znajomych. Żadne Narzędzia Gromadzenia Danych ani informacje z nich pochodzące nie mogą być dostarczane ani wykorzystywane przez jakichkolwiek Menedżerów ani Członków Klubów ani dowolne strony trzecie w celu uzyskania korzyści finansowych. W przypadku wykrycia lub zaistnienia podejrzenia jakiegokolwiek obecnego lub dawnego nadużycia przez Partnera założeń Home Games lub Narzędzi Gromadzenia Danych, lub informacji z nich pochodzących w celu osiągnięcia korzyści finansowych, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie możliwości korzystania z Home Games przez Partnera i/lub zamknięcia powiązanego Klubu według własnego uznania.
  • 6.2 Niniejszym przyznaje się Partnerowi prawo do promowania Home Games poprzez Kody Marketingowe i/lub Odnośniki na jego Stronie w ramach udzielonej licencji zgodnie z punktem 3.1 niniejszego regulaminu.
  • 6.3 Partner może zaprosić osoby odwiedzające jego Stronę, m.in. w korespondencji mailowej, do przyjęcia funkcji Menedżera Klubu i do zamieszczenia w takim zaproszeniu swojego Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika JEDNAKŻE surowo zabrania się stronom trzecim, w tym m.in. osobom odwiedzającym Stronę Partnera, Menedżerom czy Członkom Klubu zapraszania do Klubu potencjalnych Członków z wykorzystaniem Odnośnika i/lub Kodu Marketingowego dostarczonego Partnerowi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  • 6.4 Zamieszczanie Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika dostarczonego Partnerowi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w jakimkolwiek zaproszeniu do członkostwa w założonym przez niego Klubie wysyłanym przez Partnera do stron trzecich, w tym m.in. osób korzystających z jego Strony, lub jakiekolwiek zachęcanie do tego jest surowo zabronione. 
  • 6.5 Partnerowi nie wolno zlecać stronom trzecim, w tym m.in. osobom korzystającym z jego Strony, zapraszania potencjalnych Członków do Klubu z wykorzystaniem Odnośnika i/lub Kodu Marketingowego dostarczonego Partnerowi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  • 6.6 Partnerowi nie wolno oferować ani dostarczać (czy też zlecić jakiejkolwiek stronie trzeciej oferowania lub dostarczania) stronom trzecim jakichkolwiek świadczeń w dowolnej formie (finansowych lub innych, bezpośrednich ani ukrytych) za pośrednictwem wiadomości e-mail, publikacji na Stronie czy innego środka przekazu (online czy offline) poprzez korzystanie z Home Games. Odnosi się to również do dzielenia się zarobioną dzięki korzystaniu z Home Games Prowizją.
  • 6.7 Partnerowi nie wolno korzystać z Home Games w sposób stanowiący nadużycie produktu (w tym w celu zwiększenia należnych mu Prowizji).
  • 6.8 W przypadku, gdyby okazało się, iż Partner naruszył postanowienia zawarte w klauzuli 6 lub podjął jakiekolwiek działania w celu ominięcia zakazów zawartych w niniejszym dokumencie, Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania wszelkich działań, jakie uzna za stosowne, w tym zamknięcia wszelkich odnośnych Klubów i/lub rozwiązania niniejszej Umowy.
  • 6.9 Prawo Partnera do korzystania z Home Games, przyznane mu w niniejszej klauzuli 6, może być w dowolnym momencie odwołane przez Firmę wedle własnego uznania i obłożone kolejnymi warunkami i/lub ograniczeniami, które Firma może od czasu do czasu wedle własnego uznania określać, np. ograniczeniem procentowej ilości Członków w Klubie powiązanych z Partnerem za pomocą Trackera.
 7. Prawa własności intelektualnej
  • 7.1 Wyłącznie dla celów wykonywania przez Partnera zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na czas jej obowiązywania Rational udziela Partnerowi niewyłączną, nieprzekazywalną i odwołalną licencję na korzystanie ze Znaków Towarowych wyłącznie w powiązaniu z umieszczanymi na Stronie(-ach) Odnośnikami i Kodami Marketingowymi. Licencja ta nie podlega wtórnemu licencjonowaniu, odstąpieniu ani przeniesieniu w jakikolwiek inny sposób.
  • 7.2 Partner zobowiązuje się nie korzystać ze Znaków Towarowych i Tajemnic Handlowych Rational w sposób nieuwzględniony w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. W szczególności nie wolno Partnerowi:
   1. rejestrować nazwy domeny,
   2. oferować ich jako wyszukiwanych terminów w jakiejkolwiek wyszukiwarce,
   3. korzystać z nazwy sub-domeny,


   co obejmuje zawieranie w nazwie domeny Znaków Towarowych lub nazw łudząco do nich podobnych.
  • 7.3 Wymogiem niniejszej Umowy i stałym obowiązkiem z niej wynikającym jest informowanie Rational przez Partnera o jakichkolwiek posiadanych przez niego nazwach domen, które naruszają ustalenia z punktu 7.2. Jeśli Firma dowie się o zarejestrowaniu przez Partnera domeny z naruszeniem ustaleń z punktu 7.2, poinformuje go o tym, a Partner będzie zobowiązany do bezzwłocznego i bezpłatnego przekazania takiej domeny wskazanej przez Rational firmie. OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DOMEN ZAREJESTROWANYCH Z NARUSZENIEM ZASAD Z PUNKTU 7.2 ROZCIĄGA SIĘ RÓWNIEŻ NA DOMENY ZAREJESTROWANE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NINIEJSZEJ UMOWY. Dopóki domena nie zostanie przekazana wskazanej firmie, Partner nie pozwoli na wygaśniecie rejestrowanej domeny. Firma może, według własnego uznania, wstrzymać wypłatę wszelkich należnych Partnerowi Prowizji do czasu przekazania domeny.
  • 7.4 Nic w niniejszym dokumencie nie może być rozumiane ani uznawane za przekazanie przez jakikolwiek podmiot w ramach Grupy (w tym Rational) Partnerowi jakichkolwiek praw do Znaków Towarowych, Tajemnic Handlowych lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności Partner wyraża zgodę na nieprzedkładanie wniosku w dowolnej jurysdykcji o rejestrację znaku towarowego, który jest łudząco podobny do Znaków Towarowych.
  • 7.5 Partner przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje odnoszące się do Graczy Spełniających Warunki są wyłączną własnością Operatora i Partner nie ma do nich żadnych praw.
  • 7.6 Rational i wszystkie podmioty w ramach Grupy zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Znaków Towarowych i Tajemnic Handlowych i mogą w dowolnym momencie, według własnego uznania, cofnąć przyznaną Partnerowi licencję poprzez poinformowanie go o tym na piśmie. Partner nie będzie powoływać się na nieważność, nieegzekwowalność ani kwestionować własności Znaków Handlowych poprzez żadne działanie lub postępowania prawne i nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby naruszyć prawa dowolnego podmiotu w ramach Grupy do Znaków Towarowych.
 8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy
  • 8.1 Niniejsza Umowa będzie prawomocna od Daty Wejścia w Życie i do czasu jej rozwiązania zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie warunkami.
  • 8.2 Partner może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z podaniem lub bez podania przyczyny za pisemnym powiadomieniem Firmy.
  • 8.3 W razie zaistnienia takich okoliczności jak:
   1. naruszenie przez Partnera jakichkolwiek punktów niniejszej Umowy,
   2. uzasadnione stwierdzenie przez Rational, że Partner działał w sposób niezgodny z charakterem niniejszej Umowy,
   3. zamknięcie przez Operatora Konta Użytkownika należącego do Partnera z jakiegokolwiek powodu,


  • Rational zachowuje pełną władzę (bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych wynikających z niniejszej Umowy, każdej innej umowy, gwarantowanych prawem lub w inny sposób) do: (I) natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i/lub (II) bezterminowego wstrzymania Prowizji Partnera naliczonej bezpośrednio w wyniku takiego naruszenia.
  • 8.4 Firma może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z 7-dniowym okresem wypowiedzenia – na piśmie.
  • 8.5 W przypadku, gdy Partner dokonuje jakichkolwiek cesji na rzecz swoich wierzycieli lub zawiera ugodę z wierzycielami; lub powołał albo jest przedmiotem jakiegokolwiek ogłoszenia syndyka lub spółki holdingowej; lub jest przedmiotem dobrowolnej lub przymusowej likwidacji (innej niż przywracająca wypłacalność restrukturyzacja lub fuzja); lub jest przedmiotem przymusowego zarządu lub postępowania upadłościowego albo podobnego zdarzenia; lub zaprzestaje prowadzenia działalności; lub (jako osoba fizyczna) zostaje uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów albo nie ma racjonalnych przesłanek, że może to uczynić, Firma może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  • 8.6   Bez ograniczania innych praw i środków prawnych Rational wynikających z niniejszej Umowy, Rational może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli stwierdzi - według własnego uznania - że Partner stał się konkurentem Rational i/lub innego podmiotu w ramach tej samej Grupy.
  • 8.7 Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie powoduje u żadnej ze stron wygaśnięcia wynikających z niej zobowiązań, które ze względu na termin/naturę lub kontekst nie powinny ustawać po wygaśnięciu Umowy.
  • 8.8 Niezależnie od postanowień z klauzuli 8.5 i 8.6 oraz dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, że Firma Rational nie jest zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek Prowizji za Graczy Spełniających Warunki, którzy zostaną zwerbowani przez Odnośnik(i) i/lub Kody Marketingowe już po wygaśnięciu niniejszej Umowy.
  • 8.9 Po wygaśnięciu niniejszej Umowy i wypłaceniu Partnerowi należnych mu na jej podstawie do czasu jej wygaśnięcia pieniędzy Rational nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek dalszych wypłat Prowizji na rzecz Partnera.
  • 8.10 Po wygaśnięciu Umowy Partner winien niezwłocznie usunąć ze Stron(y) wszystkie Odnośniki, Znaki Towarowe i wszelkie inne materiały w dowolnej formie dostarczone Partnerowi przez lub w imieniu Rational na mocy niniejszej Umowy i przestać z nich korzystać, a wszelkie licencje i prawa przyznane Partnerowi na mocy Umowy natychmiast wygasną. Powyższe stwierdzenie nie zabrania Partnerowi zamieszczania linków do strony głównej Serwisu(-ów), o ile robi to na użytek własny i niekomercyjny w powiązaniu z Home Games. Po wygaśnięciu Umowy Partner natychmiast zwróci Rational wszystkie poufne dane, które będą w jego posiadaniu lub będą przez niego kontrolowane.
 9. Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności
  • 9.1 Ani Rational, ani Operator nie gwarantują, że Serwis(-y) i odpowiadające im oprogramowanie będą wolne od błędów i działające nieprzerwanie, i nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek błędów lub przerw. Co więcej, ani Rational, ani Operator nie deklarują ani nie gwarantują Partnerowi, w sposób wyraźny ani domniemany, (w odniesieniu do jakichkolwiek spraw ujętych w niniejszej Umowie) jakości, przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego zastosowania czy odpowiedniości Serwisu(-ów) lub oprogramowania.
  • 9.2 W żadnym wypadku dowolna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne ani żadne inne szkody czy odszkodowania (wliczając w to dowolne straty dochodów, zysków lub danych), które mogą wyniknąć ze stosowania się do warunków niniejszej Umowy lub spraw z nimi związanych. Łączna maksymalna odpowiedzialność Rational wynikająca z niniejszej Umowy nie przekroczy sumy wypłacanych lub należnych Partnerowi zgodnie z niniejszą Umową Prowizji. Określenie „pośrednie, przypadkowe, wtórne, lub specjalne ani żadne inne szkody czy odszkodowania” zawarte w punkcie 9.2 nie obejmuje żadnych dodatkowych lub zwiększonych kosztów bezpośrednich Rational i/lub Operatora spowodowanych działaniami Partnera, stanowiących naruszenie niniejszej Umowy.
  • 9.3 Partner oświadcza i gwarantuje, że niezależnie ocenił atrakcyjność działania jako partner Rational i nie będzie liczyć na inne niż określone w niniejszym dokumencie gwarancje lub oświadczenia Rational.
 10. Zwolnienie od odpowiedzialności
  Partner chroni, zabezpiecza i zwalnia Rational, Operatora, Grupę oraz ich udziałowców, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów i przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, szkody, straty i koszty, w tym koszty prawne, wynikłe lub w też w jakikolwiek sposób związane z (a) dowolnym rzeczywistym lub domniemanym naruszeniem przez Partnera gwarancji, oświadczeń lub zobowiązań Partnera zawartych w niniejszej Umowie; (b) wykonywaniem zadań i obowiązków Partnera na mocy tej Umowy; (c) zaniedbaniem przez Partnera wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; i/lub (d) szkodami bezpośrednio lub pośrednio spowodowanymi przez Partnera poprzez zaniedbanie, umyślne działanie, zaniechanie lub nieuprawnione wykorzystanie Odnośnika(-ów).
 11. Poufność
  Wszystkie informacje dotyczące działalności, struktury, personelu, zleceniodawców Operatora i/lub Rational, a także dowolne inne dane, które zasadnie uznać można za informacje wewnętrzne firmy, będą przechowywane przez Partnera z zachowaniem ścisłej tajności. Odnosi się to (choć nie wyłącznie) do wszelkiej korespondencji pomiędzy Rational a Partnerem oraz wszystkich informacji dotyczących liczby graczy w Serwisie, Prowizji z Gry i innych danych finansowych, statystycznych, czy informacji dostarczonych Partnerowi przez Rational, bez względu na to, czy zostały one oznaczone jako poufne, czy też nie. Wszystkie te informacje muszą pozostać utajnione również po upływie Terminu obowiązywania Umowy, dopóki nie przestaną być poufne w inny sposób niż przez naruszenie zasad niniejszej Umowy lub jakichkolwiek dodatkowych umów odnośnie poufności, których zawarcia Rational może wymagać od Partnera. Rational może wymagać od Partnera podpisania umowy o poufności, jeśli – według własnego uznania – dojdzie do wniosku, że informacje, które mają zostać przekazane Partnerowi, uzasadniają podjęcie dodatkowych zobowiązań do zachowania ich poufności.
 12. Niezależne badanie
  Niniejszym Partner potwierdza, że przeczytał Umowę, miał możliwość skonsultowania się ze swoimi doradcami prawnymi, jeśli sobie tego życzył, i zgadza się ze wszystkimi zapisami i warunkami Umowy. Potwierdza on, że samodzielnie ocenił celowość uczestnictwa w Programie i nie liczy na żadnych inne oświadczenia ani gwarancje z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszej Umowie.
 13. Modyfikacje
  Rational zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Partnera obowiązywać będą wszelkie takie zmiany w terminie 14 dni od czasu opublikowania na stronie Programu poprawionej wersji Umowy. Z tego względu zachęca się Partnera do regularnego odwiedzania stron Programu w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze uczestnictwo Partnera w Programie jest jednoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.
 14. Postanowienia ogólne
  • 14.1 Na mocy niniejszej Umowy wszystkie zawiadomienia, wnioski, żądania i inne komunikaty (chyba że w niniejszej Umowie ustalono inaczej) muszą zostać przedłożone na piśmie i będą uznane za otrzymane w 72 godziny po wysłaniu ich listem poleconym lub, gdy dostarczane są osobiście bądź przesłane e-mailem, w momencie dostarczenia którejś ze stron. Powiadomienia w sprawie Umowy lub Programu kierowane przez Partnera do Rational mogą być generalnie wysyłane e-mailem na adres affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2 Umowa niniejsza, z chwilą sporządzenia, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i anuluje wszystkie wcześniejsze porozumienia, ustne i pisemne, między stronami w odniesieniu do przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między nimi, zarówno ustne, jak i zawierane na piśmie.
  • 14.3 Niniejszym ustala się, że Partner jest niezależnym kontrahentem i ani niniejszej Umowy, ani żadnego z zawartych w niej postanowień, nie należy rozumieć jako zawiązania między stronami spółki, spółki joint venture, związku agencyjnego, czy też udzielania franczyzy.
  • 14.4 Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonane, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  • 14.5 Żadne uchylenie naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie stanowi uchylenia żadnego z wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych naruszeń tych samych lub innych jej przepisów i żadne uchylenia nie wchodzą w życie, dopóki nie zostaną dokonane na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uchylającej strony.
  • 14.6 Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Wyspie Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Wyspy Man w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Rational do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.
  • 14.7 Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, że w żadnym wypadku Partner nie ma władzy wiązania, obligowania ani zobowiązywania w żaden sposób Rational do przejmowania długów lub zobowiązań w jego imieniu, ani też nie powinien nigdy sugerować posiadania takiej władzy, chyba że władza taka została Partnerowi wyraźnie przyznana w formie pisemnej umowy.
  • 14.8 W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją, wiążąca jest ta ostatnia.

ANEKS A

Sekcja 1. Serwisy PS

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – do rozpowszechniania i promowania przez Partnera wyłącznie wśród mieszkańców Francji
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Sekcja 2. Serwisy FTP

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

ANEKS B
ZNAKI TOWAROWE

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million,
Home Games,
Full Tilt Poker,
FTP,
Rush Poker.